سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه بقایی راوی –
اطهره دادگری نژاد –
لیلا عمرانی – دانشجو کارشناسی بخش مهندسی متالورژی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در این تحقیق میزان بازدارندگی پروپارگیل الکل بر روی آلومینیوم در اسید سولفوریک نیم مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیاییDC) پلاریزاسیون ,ACامپدانس) بدست آورده شد. نتایج نشان دادند که اضافه شدن پروپارگیل الکل، باعث کاهشِِ جریانِ خوردگی آلومینیوم در اسید سولفوریک نیم مولار شده است و افزایش غلظت آن، باعث افزایشِ در صدبازدارندگی آن شده ا ست. نتایج منحنیهای نایکوئیست هم نشان می دهدکهپروپارگیل الکل باعث افزایش مقاومت پلاریزاسیون و درصد بازدارندگی برای آلومینیوم در اسید سولفوریک نیم مولارشده است. نتایجAC امپدانس وDCپلاریزاسیون هم خوانی دارند. منحنی های پلاریزاسیون نشان دادند که ممانعت کنندگی پروپارگیل الکل بر روی آلومینیوم در اسید سولفوریک نیم مولار از نوعِ ممانعت کننده های مختلط می باشد. همچنین جذب پروپارگیل الکل، بر روی سطح آلومسنیوم به صورت جذبفیزیکی و از ایزوترم لانگمیر پیروی می کند.