سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رحیمی زاده – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
احمد زارع فیض آبادی – دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا کوچکی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور تعیین اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن ذرت رقم دبل کراس ۳۷۰ ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ خراسان رضوی انجام شد. این آزمایش در – آزمایشی در سال زراعی ۸۶قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تکرار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این آزمایش کود نیتروژنه در چهار سطح صفر (شاهد)، ۵۰ % کمتر از توصیه کودی ( ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار )، در حد توصیهکودی ( ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و ۵۰ % بیشتر از توصیه کودی ( ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به کار رفت. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد علوفه در شرایط حداکثر مصرف نیتروژن ( ۵۰ % بیشتر ازتوصیه کودی) به دست آمد، در حالی که اختلاف معنی داری میان سطوح حداقل و حداکثر مصرف نیتروژن وجود نداشت. مصرف نیتروژن بیشتر از طریق افزایش ارتفاع ساقه ذرت منجر به افزایش عملکرد گردید و بیشترین ارتفاعساقه در بالاترین سطح مصرف نیتروژن مشاهده شد. اگر چه افزایش مصرف نیتروژن عملکرد علوفه ذرت را به طور معنی داری افزایش داد، ولی کارآیی مصرف نیتروژن و کارآیی بهره وری نیتروژن کاهش یافت و کمترین کارآیی مصرف نیتروژن در شرایط حداکثر مصرف نیتروژن به دست آمد. نتایج گویای آن است که در ذرت سیلویی رقم ۳۰۷ مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به جهت عملکرد علوفه و کارآیی مصرف نیتروژن مناسبترین سطح مصرف نیتروژن می باشد.