سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس السادات موسوی نژاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان/گروه فیزیک
مجید رشیدی هویه – دانشگاه سیستان و بلوچستان/گروه فیزیک

چکیده:

موادنانوترکیبی شامل نانوذرات فلزات نجیب محصور دریک دی الکتریک به علت خواص نوری منحصربفردشان ناشی ازپدیده تشدید پلاسمای سطحی مورد توجه قرار دارند به منظور بررسی خواص نوری غیرخطی این مواد تحت تابش لیزرهای پالسی با پهنای زمانی فوق کوتاه قرارمیگیرند براثرجذب نور توسط نانوذره فلزی ابتدا ذره گرم می شود و سپس این گرما ازطریق سطح مشترک ذره دی الکتریک وارد محیط اطراف می شود ازیک سو خواص نوری غیرخطی این گونه محیط ها به دنامیک گرمایی محیط وابسته است و ازسوی دیگر دینامیک گرمایی تحت تاثیر مقاومت گرمایی سطح مشترک ذره دی الکتریک می باشد دراین مقاله تاثیر مقاومت گرمایی فصل مشترک برپاسخ گرمایی چنین محیطهایی به تابش پالس لیزری مورد ارزیابی قرارمیگیرد به این منظور برا یتعیین دینامیک گرمایی نانوترکیبات شامل نانوذرات فلزی محصور دردی الکتریک از مدل سه دمایی استفاده می شود.