سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس سلیمانی فرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
هوشنگ ناصری راد – دستیار علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور استان ایلام
امیر میرزایی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

چکیده:

به منظور مط العه اثر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در استان ایلام، شهرستان مهران آزمایش در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل سه رقم (چمران، وریناک و د ز) و کرت فرعی در شامل چهار سطح کود نیتروژن( ۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد آن معنی دار است. با افزایش سطوح کود نیتروژن عملکرد دانه، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت و درصد پروتیین دانه به صورت منحنی درجه ۲ افزایش یافتند. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب به میزان ۵۱۰۰ و ۱۴۳۶۰ کیلوگرم در هکتار در سطوح کودی ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. دلیل کم بودن عملکرد دانه در سطوح کودی ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن کم بودن تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله بود.