سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا پیله وری خمامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
محمد نقی صفرزاده ویشکایی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حمید مدنی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مرتضی مرادی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

بررسی های اخیر نشان داده اند که رشد و عملکرد گیاهان زراعی سه کربنه با محلول پاشی متانول و روی افزایش پیدا نموده و متانول به عنوان یک منبع کربن و روی به عنوان یک عنصر کم مصرف مورد نیاز برای این گیاهان عمل می نماید. به منظور بررسی اثر متانول و روی بر عملکرد و خصوصیات کیفی بادام زمینی از آزمایش فاکتوریل ۴×۴ با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۸۷ در شهرستان بندر کیاشهر واقع در استان گیلان استفاده گردید. مقادیر مختلف مصرف متانول(۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰) درصد حجمی و کلات روی(۰، ۰/۵، ۱، ۱/۵) در هزار سی سی تیمارهای مورد بررسی را تشکیل دادن د. نتایج حاصله نشان داد مقدار مصرف متانول و روی اثرات معنی داری بر خصوصیات مورد ارزیابی داشتند. همچنین مقایسه میانگین خصوصیات مورد بررسی نشان داد که اثر متقابل محلول ۳۰ درصد حجمی متانول و ۱ در هزار روی بر صفات مورد ارزیابی بیشتر از سایر تیمارها بو د. محلول پاشی متانول و روی بر قسمت های هوایی بادام زمینی باعث افزایش ارتفاع ساقه اصل ی، عملکرد غلاف، عملکرد دانه، مقدار پروتئین و مقدار روغن دانه گردید. اما اثر متقابل متانول و روی در صفات ارتفاع ساقه اصلی، مقدا ر روغن و مقدار پروتئین معنی دار نشد.