سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران محمد پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و عضو باشگاه پژوه
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش گیاهان دارویی
معصومه لایق حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و عضو باشگاه پژوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر درصد و عملکرد اسانس ریحان، تحقیقی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان ساری اجرا گردید. این تحقیق با استفاده از بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و ۵ سطح کود نیتروژن ( ۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار) اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر کود نیتروژن بر عملکرد اندام هوایی خشک، درصد و عملکرد اسانس در سطح یک معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد اندام هوایی خشک با میانگین ۳۹۱۰/۶ کیلوگرم در هکتار، متعلق به تیمار ۹۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بود. حداکثر درصد و عملکرد اسانس به ترتیب با میانگین ۰/۶۴% و ۲۰/۸۱ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار ۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بود. عدم وجود اختلاف معنی دار در بین تیمارهای ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم اوره در هکتار، نشان داد که مصرف بیش از ۹۰ کیلوگرم اوره در هکتار نه تنها اندام هوایی را افزایش نمی دهد، بلکه علاوه بر افزایش هزینه تولید، موجب آلودگی زیست محیطی و عوارض ناشی از مصرف زیاد نیتروژن را به دنبال دارد.