سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیده حق سرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود اوره و سولفات روی و آهن بر صفات موروفولوژیک ذرت آزمایشی در سال زراعیی ۸۹ – ۸۸ بیهصورت فاکتور یل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ فاکتور و ۳ تکرار انجام شد فاکتور اول کود اوره در چهار سطح (۰ ، ۷۵%۱۵۰%، ۲۲۵ %) فاکتور دوم سولفات آهن در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد)، (۰ و ۳۰ %) فاکتور سوم سولفات روی در دو سطح(کاربرد و عدم کاربرد)، (۰ ، ۳۰ %) بود . این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به اجرا گذاشته شد . صفاتمورد اندازه گیری شامل برخی صفات موروفولوژیک بود . تجزیه واریانس نشان داد که صفات ارتفاع ساقه، تعداد کل برگ، شاخصسطح، طول بلال، تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی قرار گرفتند و در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار شدند کهنشان دهنده اثر تیمارها بر روی صفات مورد بررسی می باشد. ضرایب همبستگی صفات نشان داد بیشترین همبستگی مثبت، بینتعداد برگ بالای بلال با ارتفاع ساقه (** ۶۴۳ / r=) مشاهده شد و بالاترین ضرایب همبستگی منفی بین شاخ برداشت و ارتفاع ساقه(** ۷۰۰ /- r=) مشاهده شد.