سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عطائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه گیلان
محمد روشتائی علی مهر – استادیارگروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی مقادیر مختلف اسید کاپروئیک بر اسپرم اپیدیدمی قوچ در دمای ۵ سانتیگراد بود. بیضه‌ها از کشتارگاه تهیه و توسط بافر فیزیولوژیک با دمای۳۵ درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شد. جهت استخراج اسپرم، ناحیه دم اپیدیدیم از بافت بیضه جدا و در بافر تریس قرار داده شد و مایع رویی حاوی اسپرم های اپیدیدمی جدا‌شده، با بافر تریس در دمای محیط رقیق شد. سپس نمونه‌ها به سه قسمت تقسیم شد و به هر بخش به میزان صفر، ۰/۰۳۱۲۵ یا ۰/۰۶۲۵ درصد اسید کاپروئیک اضافه شد و به مدت ۱۵ روز در دمای ۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد. تحرک، زنده مانی و سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم روزانه سنجش شد. نتایج نشان داد که مقدار ۰/۰۳۱۲۵ درصد اسید کاپروئیک دارای بالاترین درصد تحرک (۲۰/۸۲)، زنده‌مانی (۴۶/۸۶) و سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم (۴۶/۹۳) بود (P<0/05). تیمار حاوی ۰/۰۶۲۵ درصد اسید کاپروئیک از نظر زنده مانی و سلامت غشاء میانگین بالاتری نسبت به صفر درصد اسید کاپروئیک داشت (P<0/05) ولی از مقدار ۰/۰۳۱۲۵ درصد پایین‌تر بود (P<0/05). این مطالعه نشان داد مقدار ۰/۰۳۱۲۵ درصد اسید کاپروئیک باعث بهبود در ذخیره سازی اسپرم قوچ بصورت سرد می‌شود.