سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد اسفندیاری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت
امین علیزاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظو ر بررسی اثر مقدار آب آبیاری و کود مصرفی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی رقم موبایل آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید . در این آزمایش فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری ( ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ % نیاز آبی گیاه ) و فاکتور فرعی شامل سه سطح کود ازت ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰% نیاز کودی گیاه گوجه فرنگی معادل ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کسلوگرم ازت خالص بود. فاکتورهای مورد ارزیابی در این طرح، شامل عملکرد کل، کارآیی مصرف آب، قطر و طول میوه، پهنا و ارتفاع گیاه بود . در انتهای فصل رشد، تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excel ،MSTAT C و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد . نتایج نشان داد که میزان آب آبیاری، کود ازت و اثر متقابل آنها روی عرض و شاخص سطح برگ گیاه گوجه فرنگی اثر معنی دار نداشتند اما اثر آنها بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در سطح یک درصد معنی داربودند . در مقایسه میانگین ها کمترین عملکرد مربوط به سطح آبیاری و کودی به ترتیب به میزان ۸۰ و ۵۰ درصد نیاز گیاه و بیشترین عملکرد مربوط به ۱۰۰ درصد آب آبیاری با ۱۵۰ درصد نیاز کودی گیاه گوجهفرنگی بود. کمترین و بیشترین کارآیی مصرف آب به ترتیب مربوط به سطح آبیاری ۱۲۰ درصد با سطح کود ۵۰ درصد و سطح آبیاری ۸۰ درصد با سطح کود ۱۵۰ درصد که به ترتیب ۵/۳۷ , ۸/۵۷ کیلوگرم بر مترمکعب بودند . با استناد به نتایج آزمایش ، مناسب ترین تیمار جهت توصیه به کشاورزان منطقه مربوط به تیمار ترکیبی آب آبیاری به میزان ۱۰۰ درصد و کود ازت به میزان ۱۵۰ درصد در آبیاری شیاری می باشد.