مقاله اثر مقادیر کود نیتروژن بر توزیع مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۹۹ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر کود نیتروژن بر توزیع مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله نیتروژن
مقاله ژنوتیپ
مقاله عملکرد دانه
مقاله توزیع مجدد مواد فتوسنتزی به دانه
مقاله شاخص سطح برگ پرچم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: لک شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مدحج عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، الگوی میزان توزیع مجدد مواد فتوسنتزی به دانه و شاخص سطح برگ پرچم، پژوهشی در سال زراعی ۸۷-۸۸ در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل کاربرد سه سطح نیتروژن (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل فرعی شامل شش ژنوتیپ گندم (نان: ویناک، استار، چمران و دوروم: کرخه، D-84-5، D-83-8) بودند. تفاوت صفات عملکرد دانه، توزیع مجدد، فتوسنتز جاری، سهم توزیع مجدد و سهم فتوسنتز جاری در دو عامل نیتروژن و ژنوتیپ و شاخص سطح برگ پرچم در تیمار نیتروژن معنی دار بود. بیشترین میزان توزیع مجدد مواد فتوسنتزی به دانه، به ژنوتیپ استار (۲۱۸٫۷ گرم در مترمربع) در تیمار کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کمترین به ژنوتیپ D-84-5 (73.2 گرم در مترمربع) در تیمار کاربرد ۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار اختصاص داشت. بیشترین فتوسنتز جاری (۳۸۳ گرم در مترمربع) در ژنوتیپ D-84-5 در تیمار کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کمترین (۲۲۷٫۴ گرم در مترمربع) در ژنوتیپ ویناک در تیمار کاربرد ۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد. ژنوتیپ چمران در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین (۴۶۸٫۵ گرم در متر مربع) و وریناک در تیمار نیتروژن 50 کیلوگرم در هکتار کمترین (۳۵۵ گرم در متر مربع) عملکرد دانه را داشت. بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ پرچم به ترتیب به تیمار ۱۵۰ و ۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با مقادیر ۱٫۰۵ و ۰٫۸ مترمربع اختصاص داشت. در این پژوهش همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه، توزیع مجدد مواد فتوسنتزی به دانه، فتوسنتز جاری، ماده خشک کل در مرحله گرده افشانی و شاخص سطح برگ پرچم دیده شد. به نظر می رسد در شرایط آب و هوایی اهواز، کشت رقم چمران و با کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دلیل تولید عملکرد مناسب قابل توصیه باشد.