مقاله اثر مقادیر و فواصل محلول پاشی متانول بر روی برخی صفات کمی و کیفی چغندر قند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر و فواصل محلول پاشی متانول بر روی برخی صفات کمی و کیفی چغندر قند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متانول
مقاله فواصل محلول پاشی
مقاله چغندرقند
مقاله صفات کمی و کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرمقادیر و دورهای محلول پاشی متانول بر روی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا در آمد. فواصل محلول پاشی متانول در دو سطح (هر ۱۰ روز یکبار و هر ۲۰ روز یکبار) به عنوان عامل اصلی و عامل غلظت محلول پاشی متانول در ۳ سطح (بدون محلول پاشی، ۱۴ و ۲۸ درصد حجمی) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد که به هر کدام از سطوح ۲ گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده فواصل و اثر متقابل فواصل و غلظت های محلول پاشی متانول بر تمامی صفات مورد آزمون معنی دار نگردید. اثر ساده غلطت های محلول پاشی بر صفات عملکرد ریشه، عملکرد شکر، عملکرد شکر سفید معنی دار گردید. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که از نظر عملکرد ریشه، محلول پاشی ۱۴ و ۲۸ درصدی حجمی متانول ضمن قرار گرفتن در یک گروه آماری با ۸۵٫۰۲ و ۸۳٫۴۳ تن در هکتار بیشترین و تیمار بدون مصرف متانول (شاهد) با ۶۶٫۲۸ تن در هکتار کمترین عملکرد ریشه را تولید نمود.