مقاله اثر مقادیر و روش های مختلف کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر و روش های مختلف کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیره سبز
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله روش کاربرد
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد
مقاله اسپری کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفینی فراهانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مقدم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: علوی صغری
جناب آقای / سرکار خانم: حسیبی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک (SA) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه زیره، این پژوهش در سال زراعی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. دو روش کاربرد SA (محلول پاشی بر بخش هوایی از طریق آب آبیاری) به عنوان عامل اصلی و ۳ غلظت اسید سالیسیلیک (SA) (صفر، ۰٫۱، ۰٫۷ و ۱٫۵ میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از تعداد دانه در چتر، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، و وزن هزار دانه. پس از مرحله رسیدگی بذرها تمامی صفات مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار محلول پاشی اسید سالیسیلیک نسبت به تیمار اسید سالیسیلیک از طریق آب آبیاری دارای اثر بهتری می باشد. صفاتی از قبیل تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در بوته در گیاهان با اسید سالیسیلیک محلول پاشی شده در سطح احتمال P<0.01 و وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال P<0.05 تفاوت معنی داری نداشتند. ولی تعداد چتر در بوته تفاوت معنی داری در روش های مختلف تیمار دهی اسید سالیسیلیک نداشتند. همچنین صفاتی نظیر تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در بوته در گیاهانی که با اسید سالیسیلیک محلول پاشی شده بودند در سطح احتمال P<0.05 (غلظت ۰٫۷ میلی مولار SA) افزایش یافتند. لازم به ذکر است بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار محلول پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت ۰٫۷ میلی مولار اسید سالیسیلیک (kg/ha 63.1480) و کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار SA همراه با آب آبیاری با غلظت صفر میلی مولار اسید سالیسیلیک (شاهد) (kg/ha 16.1100) به دست آمد.