مقاله اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله سیب زمینی
مقاله شاخص های رشد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسى اثر مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد غده و شاخص های رشد سیب زمینى آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. در این تحقیق از اکسید پتاسیم (K2O) در سطوح ۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شد. با افزایش میزان پتاسیم عملکرد غده سیب زمینی به طور معنی داری افزایش یافت. در تیمارهای مصرف ۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار عملکرد غده به ترتیب ۱۸٫۹، ۲۱٫۵۹، ۲۲٫۲۶ و ۲۴٫۹۴ تن در هکتار بود. افزایش مصرف پتاسیم باعث بالا رفتن وزن خشک کل (TDM)، وزن خشک ساقه، برگ، ریشه و غده، شاخص سطح برگ (LAI)، دوام سطح برگ (LAD)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) سیب زمینی شد. مصرف ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم، بیشترین ماده خشک گیاه (۸۳۵ گرم در مترمربع( و عدم مصرف پتاسیم کمترین ماده خشک گیاهى (۷۷۸ گرم در مترمربع( را تولید نمود. حداکثر ماده خشک ساقه در ۱۸۰۰ درجه روز رشد (GDD)، حداکثر ماده خشک ریشه در۱۶۰۰ GDD ، حداکثر ماده خشک برگ در ۱۵۰۰GDD و حداکثر ماده خشک غده در۲۳۰۰ GDD  به دست آمد. حداکثر وزن خشک ساقه ۳۲۴٫۸۶ گرم در مترمربع، حداکثر وزن خشک برگ ۱۷۱ گرم در متر مربع، حداکثر وزن خشک ریشه ۲۶٫۱ گرم در مترمربع و حد اکثر وزن خشک غده ۵۰۰ گرم در متر مربع در تیمار مصرف ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم به دست آمد. بیشترین مقدار LAD در تیمار ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم به میزان ۳۰۹٫۳۷ متر مربع بر درجه روز رشد و در ۱۶۰۰GDD تولید شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که مصرف اکسید پتاسیم باعث بهبود روند تغییرات کلیه شاخص های رشد در سیب زمینی گردید.