مقاله اثر مقابله درمان گری مادر بر شدت حمله های فراگیر کودک مصروع (انگلیسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر مقابله درمان گری مادر بر شدت حمله های فراگیر کودک مصروع (انگلیسی)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان درمانی
مقاله صرع فراگیر
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایوسفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بیماری صرع به عنوان مهم ترین اختلال مزمن عصبی، کودک مبتلا و خانواده وی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث بروز تنش در خانواده به خصوص مادران می شود.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر مقابله درمان گری مادران بر شدت حمله های فراگیر صرعی در کودکان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۸۸در قم انجام شد. ۳۴ مادر دارای کودک مبتلا به صرع که به صورت انتخابی به مطب های متخصصین مغز و اعصاب این شهر مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه ۱۷ نفری مداخله و شاهد تقسیم شدند. آیین نامه مقابله درمان گری برای مادران گروه مداخله به مدت ۸ جلسه اجرا و از پرسش نامه محقق ساخته برای اندازه گیری شدت حمله ها استفاده شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.
یافته ها: اثر تعاملی گروه در زمان که نشان دهنده اثر نوع مداخله در تغییرات میانگین هردو گروه است، معنی دار بود و مقابله درمان گری میانگین مدت زمان هر حمله را از ۳۰٫۷۶ ثانیه به ۱۲٫۹۴ ثانیه در گروه مداخله کاهش داد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد مقابله درمان گری مادران کودکان مصروع به عنوان یک روش درمانی در کاهش شدت حمله های فراگیر کودکان مصروع، کارایی قابل ملاحظه ای دارد.