مقاله اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۱۲ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاتونین
مقاله زنان
مقاله مقاومت منظم عروقی
مقاله فعالیت وامانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش ملاتونین با افزایش تنگی عروق و فشار خون همراه است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت ملاتونین بر برخی شاخص های قلبی زنان جوان هنگام استراحت، بلافاصله پس ازفعالیت و طی برگشت به حال اولیه بود.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در شهرمشهد در سال ۱۳۹۲ انجام شد. زنان جوان فعال (۲۴نفر) داوطلب شرکت در پژوهش شدند و بطورتصادفی به دو گروه مصرف ملاتونین و دارونما تقسیم گردیدند. فشارخون و دمای بدن در استراحت اندازه گیری و شاخصهای انقباضی و همودینامیک قلب با دستگاه کاردیواسکرین سنجیده شد. سپس پروتکل بروس تاحد واماندگی روی تردمیل اجراشد. آزمودنی ها در برگشت بحال اولیه روی تردمیل راه رفتند و دردقیقه پنجم، شاخصهای کاردیواسکرین و فشارخون ارزیابی شد.گروه تجربی بمدت یک هفته هرشب یک قرص۳ میلیگرمی ملاتونین و گروه کنترل، داروی بی اثرمصرف کردند. در روز نهم لوتئینی، آزمایشها تکرار شد. و با استفاده از آزمون تی زوجی و آزمون آنووا و نرم افزار SPSS اطلاعات تجزیه و تحلیل شد (p<0.05)
نتایج: در میزان فشارخون «برگشت به حال اولیه»، ضربان قلب (HR) و شاخص مقاومت منظم عروقی(SVRI) در هر سه حالت بین دوگروه تفاوت معنادار بود. در میزان تغییرات شاخص شتاب خروج خون(ACI) و شاخص سرعت خروج خون(VI) « بلافاصله پس از فعالیت» و «برگشت به حال اولیه» تفاوت معناداری وجود داشت، به طوری که گروه مکمل، افزایش ACI و VI بیشتری را نسبت به گروه دارونما نشان داد. در میزان تغییرات زمان تزریق بطن چپ(LVET) در هر سه شرایط تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: مصرف ملاتونین فشار وارده بر دستگاه قلبی را در حین فعالیت کاهش داده و باعث افزایش بهره وری دوره برگشت به حال اولیه می شود.