سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دادخدا غضنفری – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمز نقوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان
حسین شکفته – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

چکیده:

مصرف گیاهان دارویی روند رو به افزایشی دارد لذا شناخت عوامل تاثیر گذاربر روند تولید وموثرثرروند رشد این گیاهان از اهمیت ویژهای برخورداراست.ازجمله عوامل شیمیایی تاثیر گذار برگیاهان دارویی کادمیوم است .کادمیوم در گیاهعنصر سمی است و در تغذیه انسان و دام نیز سمی محسوب می شود. گیاهان از نظر حساسیت نسبت به کادمیوم درمحلول های غذایی در دامنته ای از غلظت کادمیوم بین ۹-۰/۲ میلتی گترم در کیلتوگرم متغیرند .روی یک عنصردوظرفیتی است که برای گیاه مفید بوده ودر برخی از موارد مانع از جذب کادمیوم توسط گیاه شده است . لذا برای بررسی اثرات مصرف توام کادمیوم وروی برپاسخ های گیاه دارویی مرزه ر در شترایط گل انته ای ودر یت آزمایشفاکتوریل با قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار در هر تیمارر چهار سطح کادمیوم ) ۰ر ۰ر ۱۰ و ۲۰ میلی گرم برهر کیلوگرم خاک گلدان(و چهار سطح روی )) ۲۰ ر ۱۰ ر ۰و ۴۰ میلی گرم بر هر کیلوگرم خاک گلدان( به گلدانها اضافه شد وبذر گیاه دارویی مرزه در آن کشت شد.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه کاربرد کادمیوم در خاک میزان غلظتکادمیوم در اندامهای هوایی گیتاه را به طورمعنی دار ) P<%1 ( افزایش داد