سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دادخدا غضنفری – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمز نقوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان
حسین شکفته – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

چکیده:

مصرف گیاهان دارویی روند رو به افزایشی دارد لذا شناخت عوامل تاثیر گذاربر روند تولید وموثرثرروند رشد این گیاهان از اهمیت ویژهای برخورداراست.ازجمله عوامل شیمیایی تاثیر گذار برگیاهان دارویی کادمیوم است .کاادمیوم در تذذیاهگیاه عنصر سمی است و در تذذیه انسان و دام نیز سمی محسوب می شود.روی یک عنصر دوظرفیتای اسات کاه بارای گیاه مفید می باشد. این دو عنصر مانع جذب برخی از عناصر ضرروی گیاه مانند مس و منگنز می گردند. هادف از ایانتحقیق بررسی اثرات مصرف توام کادمیوم وروی بر میزان غلظت عناصر مس و منگناز در انادازم هاوایی گیااه دارویای مرزه می باشد. این پژوهش در شرایط گلخانه ای و در یک آزمایش فاکتوریل با قالب طرح بلوکهاای کامال تصاادفی با۳ تکرار در هرتیمار چهارسطح کادمیم ۱۰، ۰٫۵ و ۲۰ میلی گرم بار هار کیلاوگر م خاا گلادان و چهاا ر ساطح روی ۲۰، ۱۰ و ۰و۴۰ میلی گرم بر هر کیلوگرم خا گلدان به گلدانها اضاافه شاد وباذر گیااه دارویای مارزه در آن کشات شد.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که افزودن روی به خا سبب کاهش غلظت منگنز ومس در اندامهای هاوایی گیااه مرزه شد وکادمیوم افزوده شده به خا نیز یک اثر رقابتی با عناصرمنگنز ومس از خود نشان داد. نتیجه اینکاه مصارف روی در سطوح پایین می تواند مانع از جذب کادمیوم خا شود و میزان آلودگی گیاهان را به کادمیوم را کاهش دهد