سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علومدامی کشور
ابوالفضل عباسی –
زهرا عبادی –

چکیده:

دربررسی مصرف ضایعات فراوری شده میوه و تره بار میادین شهرداری برقابلیت های مکانیکی چرم گوسفند از بره های ۳ تا ۴ ماهه نر استفاده شد جیره غذایی براساس احتیاجات غذایی به نسبت های صفر ۳۳ و ۶۶ و ۱۰۰ درصد براساس سطوح مختلف مواد خوراکی تبدیل شده تهیه شد پس از کشتار دام و تهیه پوست مراحل فراوری تا ساخت چرم انجام گرفت برای اندازه گیری نیروی یارگی یک زبانه ای و دوزبانه ای نمونه های چرم از دستگاه اینسترون استفاده شد میانگین و اشتباه معیار ضخامت چرم نیروی یارگی یک زبانه ای پارگی یک زبانه ای و طول چرم درنقطه پارگی یک زبانه ای به ترتیب ۱/۷±۰/۰۳میلی متر و ۳/۵±۰/۱ کیلوگرم و۲/۱±۰/۰۶کیلوگرم / میلی متر و ۴۶/۰±۱/۴ درصد بدست آمد. همین طور میانگین و اشتباه معیار نیروی یارگی دوزبانه ای پارگی دو زبانه ای و طول در نقطه پارگی دو زبانه ای بترتیب ۶/۸±۰/۲کیلوگرمو ۴/۰۵±۰/۰۸کیلوگرم / میلی متر و ۳۲/۴±۰/۷ درصد بود.