مقاله اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آبی
مقاله سایکوسل
مقاله پروتئین دانه
مقاله کارائی مصرف آب
مقاله ذرت دانه ای
مقاله عناصر اصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور زرین تاج
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی سار سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش های محیطی بویژه تنش خشکی می تواند سبب اختلال در اعمال حیاتی گیاهان گردد.به منظور مطالعه اثرات وقوع تنش خشکی بر ذرت دانه ای این آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان اجراء گردید. عامل اصلی شامل آبیاری در سه سطح ،آبیاری کامل ، قطع آب در مرحله ظهورگل نر(تاسل) ودانه بندی در کرتهای اصلی و تیمار سایکوسل در سه سطح ،بدون مصرف سایکوسل، مصرف سایکوسل باغلظت ۱۵۰۰و ۳۰۰۰ قسمت در میلیون در کرت های فرعی و تیمار سولفات روی در سه سطح، بدون محلولپاشی، محلولپاشی سولفات روی با غلظت ۳ و ۵ در هزاربه عنوان کرت های فرعی-فرعی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که تاثیر قطع آبیاری بر مقدار پروتئین دانه و میزان فسفر،پتاس، روی، مس و اهن در برگ و کارایی مصرف آب دارای تاثیر معنی دار است. به طوری که با افزایش تنش ،میزان پروتئین دانه و کارایی مصرف آب افزایش و مقدار غلظت عناصر فسفر ،پتاس ،روی ،آهن و مس کاهش یافت. همچنین مصرف سایکوسل درشرایط تنش بجز پتاس و فسفر بقیه شاخص به ویژه پروتئین دانه و کارائی مصرف آب را افزایش داد. محلول پاشی سولفات روی مقدار آهن(Fe) برگ را کاهش وپروتئین دانه وکارائی مصرف آب ومیزان غلظت عناصرفسفر،پتاس، روی و مس در برگ ذرت را در شرایط تنش افزایش داد. همبستگی بین مقدارپروتئین دانه و مقدارعناصر مهم دربرگ و کارایی مصرف آب نشان داد که همبستگی موجود بین پروتئین دانه با محتویات فسفر برگ به میزان ۰٫۵۲۲ درصد بربقیه تیمارها برتری داردو همبستگی مثبت و معنی دار بین کارایی مصرف آب و محتوی مس به میزان ۰٫۴۷۴ درصد برقرار است. بر اساس یافته های این تحقیق میتوان برای کشت ذرت در منطقه سمنان و شرایط مشابه اقلیمی، مصرف برخی مواد بازدارنده و روی را پیشنهاد داد که تولید کنندگان درشرایط خشکسالی باکاهش عملکرد شدید مواجه نشوند.