مقاله اثر مصرف دوز متوسط و کم کافئین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در پرورش اندام کاران مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف دوز متوسط و کم کافئین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در پرورش اندام کاران مرد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کافئین
مقاله ورزش مقاومتی
مقاله قدرت بیشینه
مقاله استقامت عضلانی
مقاله توان عضلانی
مقاله پرورش اندام کاران مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی کیا علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کاخک سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیقات تاثیرات مثبت مصرف کافئین را بر عملکرد هوازی گزارش کرده اند، اما نتایج تاثیرات نیروزایی کافئین بر اجرای بی هوازی و ورزش کوتاه مدت و شدید، متناقض و مبهم است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر مصرف مقادیر متوسط و کم کافئین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در پرورش اندام کاران مرد بود. به این منظور ۱۲ مرد پرورش اندام کار (با میانگین سن ۵±۲۶٫۸۳ سال، قد ۴٫۰۴±۱۷۴ سانتی متر و وزن ۳٫۸±۷۷٫۴۱ کیلوگرم) به طور داوطلبانه انتخاب شدند. طرح تحقیق متقاطع بود. آزمودنی ها به چهار گروه کنترل، دوز کم کافئین (۲٫۵ mg/kg)، دوز متوسط کافئین (mg/kg  (5و دارونما (پودر نشاسته به صورت کپسول) تقسیم شدند. سپس، آزمون های یک تکرار بیشینه (RM (1 را برای قدرت بیشینه، تکرار تا خستگی با ۷۰ درصد RM 1 را برای استقامت عضلانی و تعداد تکرارها در ۱۵ ثانیه با ۸۰ درصد RM 1 را برای توان عضلانی در حرکت های پرس سینه و پرس پا انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و t همبسته تحلیل شد. نتایج نشان داد مصرف دوز متوسط کافئین در مقایسه با دوز کم و دارونما موجب افزایش معنادار قدرت بیشینه، استقامت و توان می شود. در مجموع، می توان گفت افراد پرورش اندام کار برای بهبود قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی، بهتر است یک ساعت قبل از ورزش، کافئین به مقدار متوسط استفاده کنند.