مقاله اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (.Ocimum basilicum L) بر میزان قند، لیپوپروتئین ها و آنزیم های کبدی موجود در خون در موش های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۸۹۹ تا ۹۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (.Ocimum basilicum L) بر میزان قند، لیپوپروتئین ها و آنزیم های کبدی موجود در خون در موش های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریحان (.Ocimum basilicum L)
مقاله قندخون
مقاله مقاوم به انسولین
مقاله انسولین
مقاله آنزیم های کبدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که ریحان به عنوان یک داروی گیاهی استفاده می شود، هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر قندخون، لیپوپروتئین های سرم و آنزیم های کبدی در موش های صحرایی نر تغذیه شده با فروکتوز بود. این مطالعه بر روی ۳۲ سر موش صحرایی نر از نژاد Whistar-Albino که شامل یک گروه کنترل (A)، و ۳ گروه آزمایش (B، C، D) بودند، انجام شد (n=8). گروه های آزمایش از آب سرشار از فروکتوز استفاده کردند و مقادیر صفر و ۲۰mg/kg عصاره آبی و الکلی برگ ریحان را روزانه دریافت نمودند. در پایان دوره کمیت های مورد بررسی اندازه گیری و با استفاده از آزمایش های آماری آنالیز واریانس و توکی آنالیز گردیدند. نتایج بدست امده به صورت mean ± SD گزارش و اختلافات آماری با p<0.05 معنی دار تلقی شد. نتایج این بررسی نشان داد که شاخص مقاومت به انسولین حیوانات گروه های آزمایش افزایش معنی داری نسبت به مقدار این کمیت در گروه A داشت. سطح سرمی انسولین گروه D افزایش معنی داری داشت و میزان  ASTو ALT سرم این گروه نسبت به مقدار این کمیت در گروه های B و C کاهش معنی داری را نشان داد. سطح سرمی LDL حیوانات گروه  Cکاهش معنی داری نسبت به مقدار این کمیت در گروه های B و D نشان داد. همچنین مصرف عصاره برگ ریحان بر میزان LDL سرم و آنزیم های کبدی در موش های صحرایی نر تغذیه شده با فروکتوز موثر بود.