مقاله اثر مصرف تقسیطی نیتروژن و دزهای علف کش ایمازامتابنزمتیل بر رقابت گندم با علف های هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف تقسیطی نیتروژن و دزهای علف کش ایمازامتابنزمتیل بر رقابت گندم با علف های هرز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله علف کش
مقاله علف هرز
مقاله گندم
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تاثیر تقسیط نیتروژن و دز علف کش مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط رقابت با علف های هرز، با انجام آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در هنرستان کشاورزی سبزوار به عمل آمد. تیمارهای مورد مطالعه شامل نحوه مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره، با سه روش (۳۰ درصد به هنگام کاشت و ۷۰ درصد در زمان ساقه رفتن (T1)، ۲۵ درصد هنگام کاشت، ۲۵ درصد در زمان پنجه زنی و ۵۰ درصد در زمان ساقه رفتن (T2) و ۲۵ درصد هنگام کاشت، ۵۰ درصد در زمان پنجه زنی و ۲۵ درصد در زمان ساقه رفتن (T3) و مقدار مصرف علف کش دو منظوره ایمازامتابنزمتیل (آسرت) در پنج سطح در دزهای ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد از دز توصیه شده در هکتار بودند. مقدار مصرف علف کش ۷۰۰ گرم ماده موثره در هکتار از فرمولاسیون سوسپانسیون ۲۵% بود که در مرحله پنجه زنی گندم استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد و جمعیت علف های هرز تحت تاثیر دزهای مصرفی علف کش قرار گرفتند. افزایش دز مصرفی علف کش، تاثیر مثبت معنی داری روی عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی گندم داشت. نتایج همچنین نشان داد که تعداد سنبله گندم در واحد سطح به جای اینکه تحت تاثیر میزان دز مصرفی علف کش قرار گیرد، تحت تاثیر تقسیط نیتروژن قرار گرفت. بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی، از تیمار مصرف نیتروژن ۲۵ درصد به هنگام کاشت، ۵۰ درصد در زمان پنجه زنی و ۲۵ درصد در ساقه رفتن و دز توصیه شده علف کش در شرایط رقابت با علف هرز به دست آمد. با توجه به نبود اختلاف آماری معنی داری بین دز توصیه شده و کاهش ۲۵% دز توصیه شده می توان گفت که استفاده از دز ۷۵% توصیه شده علف کش دو منظوره ایمازامتابنزمتیل (۰٫۵۶ لیتر ماده موثر در هکتار) و مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به صورت ۲۵ درصد هنگام کاشت، ۵۰ درصد در زمان پنجه زنی و ۲۵ درصد در هنگام ساقه رفتن افزایش عملکرد اقتصادی را موجب می شود.