سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
یاشار ساوجبلاغچی لار – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرخ رحیمزاده خویی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور تعیین اثرات محلول پاشی عناصر سولفات روی و منگنز در دوره رشدی گیاه مادری بر قدرت جوانه زنی بذور تولیدی رقم خمین لوبیا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک ای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اجرا شد. در این ازمایش تیمراهای آزمایشی عبارت از کود ریز مغذی در دو سطح شامل صولفات روی و سولفات منگنز و نحوه و زمان کاربرد کودهای ریز مغذی رد ۹ سطح که شامل عدم مصرف ( شاهد)، خاک مصرف و محلول پاشی در مراحل ساقه روی، گلدهی، تولید نیام، ساقه روی + گلدهی، ساقه روی+ تولید نیام، گلدهی +گلدهی+ تولید نیام بودند. نتایح نشان داد که وزن خشک گیاهچه و درصد جوانه زنی بذور حاصل از گیاهان تیمار شده با سولفات روی در آزمایشگاه به طور معنی داری بیشتر از سولفات منگنز بود. در تیمارهای محلول پاشی بر تری طول گیاهچه مربوط به بذور گیاهان تیمار شده با کود روی بود ولی در تیمارهای خاک مصرف و عدم مصرف کود منگنز طول گیاهچه بیشتری را نشان داد. بذرهایی که از گیاهان تیمار شده د رمرحله محلول پاشی ساقه روی+گلدهی به دست آمده بودند جوانه زنی سریعتری را نسبت به سایر تیمارهای داشتند، ولی کمترین مقدار آن در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج حاکی از آن است که مصرف عناصر روی و منگنز به صورت محلول پاشی تاثیر بسزایی روی قدرت بذور حاصل دارد.