سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه کفاش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
محمدعلی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی قاجارسپانلو – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کاربرد آب آبیاری آلوده به مقادیر مختلف عناصر سنگین بر تجمع آنها در خاک لوم شنی و ریشه و اندام هوایی اسفناج، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال ۰۹۳۱ اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح کادمیوم به ترتیب ( ۰و۱۰۰و۲۰۰و۴۰۰میلی گرم در لیتر، از منبع نیترات کادمیوم) و چهار سطح نیکل به ترتیب ۰و۲۰۰و۴۰۰و۸۰۰میلی گرم در لیتر، از منبع نیترات نیکل) بوده است. نتایج نشان داد کاربرد مقادیر مختلف کادمیوم نیکل، بر میزان کادمیوم و نیکل قابل جذب و کل خاک معنی دار شد. بالاترین میزان کادمیوم تبادلی و کل در خاک، در تیمار۰۱۱ میلی گرم کادمیوم در لیتر بدون مصرف نیکل و بالاترین میزان نیکل تبادلی و کل در خاک، در تیمار ۰۱۱ میلی گرم نیکلدر لیتر بدون مصرف کادمیوم مشاهده شد