سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا عفیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، بخش علوم باغبانی،دانشگاه شی
مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مس یکی از عناصر ریز مغذی ضروری در گیاهان است که در ساختار پروتئین های ضروری گیاهان وجود دارد. در گیاهان هم کمبود مس ایجاد اختلالات شدید در متابولیسم می کند و هم زیادی مس سبب بروز سمیت می شود و رشد گیاهان را دچار اشکال می کند و گیاه را دچار کلروز می کند. در بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز آزمایشی در غالب طرح کاملا تصادفی برای بررسی تفاوت سمیت مس سولفاتی و نانو مس بر جوانه زنی بذر های فلفل انجام شد. نانو مس و سولفات مس در دو غلظت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر استفاده شدند و ی تیمار با آب مقطر به عنوان شاهد قرار داده شد. نتایج نشان داد که سولفات مس در دو غلظت رشد و جوانه زنی را کاهش داد و با افزایش غلظت این کاهش شدت بیشتری نشان داد. از طرف دیگر نانو مس در غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر روی اکثر ویژگی های رشد تاثیر مثبت داشت و منجر به افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه های فلفل شد.