سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی – گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیامک کلانتری – گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مصباح بابالار – گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ذبیح الله زمانی – گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

اثرات مختلف مراحل رسیدن (سبز رسیده، تا ۲۰ % تغییر رنگ و تا ۴۰ % تغییر رنگ)، تیمارهای آب سرد ( ۵ درجه سانتی گراد برای ۵ دقیقه و ۱۰ درجه سانتی گراد برای ۱۵ دقیقه)، تیمارهای آب گرم ( ۵۰ درجه سانتی گراد برای ۱۵ دقیقه و ۵۵ درجه سانتی گراد برای ۵ دقیقه) و نگهداری (صفر، پنج، ده و پانزده روز) بر عمر قفسه ای میوه انبه لانگرا بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آب سرد و گرم باعث تغییر سفتی میوه، شاخص طعم، ارزیابی حسی مانند رنگ پوست و عطر میوه شدند. بیشترین میزان سفتی میوه و کمترین میزان شاخص طعم، رنگ پوست و عطر در تیمارهای آب سرد بودند. در میوه های سبز رسیده، بیشترین میزان اسیدیته و سفتی میوه و کمترین میزان شاخص طعم، رنگ پوست، عطر، مزه و کیفیت مشاهده شد. با افزایش دوره نگهداری (از صفر تا ۱۵ روز) مقدار اسیدیته و سفتی میوه بطور معنی داری کاهش یافت، اما مواد جامد محلول، pH ، شاخص طعم، رنگ پوست، عطر، مزه و کیفیت بطور معنی داری افزایش یافت. استفاده از تیمارهای آب سرد و گرم هیچ اثر معنی داری بر میزان اسید آسکوربیک میوه نداشت. در این مطالعه برداشت میوه در مرحله سبز رسیده و استفاده از تیمارهای آب سرد، منجر به تاخیر رسیدن میوه های انبه شدند. برداشت میوه انبه در مرحله کاملا رسیده منجر به نرم شدن میوه در ۳ روز می شود، درحالی که برداشت در مرحله سبز رسیده و استفاده از تیمار آب سرد منجر به نرم شدن میوه در ۱۵ روز می شود.