سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حاجی بابایی – کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
فرهاد عزیزی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
کاوه زرگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رویشی و زایشی بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در چند هیبرید جدید ذرت، آزمایشی بصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش و فاکتور فرعی نیز شامل ۱۴ (A 100 و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس ، شدید (بترتیب آبیاری پس از ۷۰ هیبرید ذرت بود. در این آزمایش عملکرد دانه در هکتار، تعداد روز تا زمان گرده افشانی، تعداد روز تا ظهور تارهای ابریشمی، فاصله زمانی گرده افشانی تا ظهور کاکل، طول بلال، قطر بلال، تعداد بلال در بوته و تعداد کل دانه در بلال اندازهگیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تفاوت هیبریدها از نظر تعداد روز تا گردهافشانی،تعداد روز تا ظهور تارهای ابریشمی و فاصله زمانی گردهافشانی تا ظهور کاکل و طول بلال در سطح احتمال ۱% معنیدار بودند در حالیکه بین هیبریدهای مورد مطالعه اختلاف معنیداری از لحاظ عملکرد دانه، تعداد کل دانه در بلال، تعداد بلال در بوته و قطر بلال مشاهده نگردید. اثر متقابل هیبرید و رژیمهای آبیاری بجز طول بلال برای هیچ یک از صفات دیگر معنیدار نبودند که بیانگر واکنش مشابه هیبریدهای مورد مطالعه نسبت به شرایط رژیمهای آبیاری اعمال شده میباشد همچنین کلیه صفات مورد بررسی بجز تعداد بلال در بوته به تنش خشکی واکنش نشان داده و اختلاف آنها در سطح احتمال ۱% معنیدار شد. افزایش دور آبیاری از تیمار آبیاری نرمال به تنش شدید باعث کاهش عملکرد دانه به میزان ۳۲ % شد.