سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی چرم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پسماندهای گیاهی از شاخصهای مهم و تاثیر گذاردر حاصلخیزی خاک می باشد افزایش مواد آلی به خاکها از طریق افزودن بقایای گیاهی یک شیوه مدیریتی مهم است که می تواند قابلیت دسترسی عناصر غذایی را افزایش داده و باعث اصلاح خاک های شور شود. هدف ازاین مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت پسماندهای گیاهی و نوع پسماندکاه و کلش گندم و یونجه برفعالیت میکروبی خاک و برخی از شاخصهای رشدی گیاه جو دریک دوره ۶۰ روزه درسطوح مخلتف شوری بودهاست آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید تیمارهای ازمایش شام لدو سطح ماده آلی ۰و ۵۰ تن درهکتار دو نوع پسماند گیاهی کاه و کلش گندم و یونجه و سه سطح شوری ۲و۴و۸ دسی زیمنس برمتر و در سه تکرار درگلخانه انجام شد کربن توده زنده میکروبی به روشتدخین با کلروفرم اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که افزودن مقدار ۵۰تن درهکتار بقایای یونجه اثر معنی داربرشاخص رشدی گیاه جو در سطح مختلف شوری داشته است همچنین افزودن بقایای گیاهی به طور معنی دار سبب افزایش فعالیت میکروبی خاک گردید خاک های حاوی بقایای یونجه حداکثر فعالیت میکروبی را داشتند و پس از آن بیشترین اثر درخاک تیمار شده با بقایای گندم دیده شد. توده زنده میکروبی نیز روند مشابه با فعالیت میکروبی داشت.