سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود ایزدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر و دانشجوی

چکیده:

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما یکی از مهم ترین معضل تولید کنندگان خرما می باشد و هر ساله باعث خسارت فراوانی می شود. مطالعات انجام شده نشان داده است که شرایط نامساعد آب و هوایی در بروز و تشدید عارضه و مدیریت صحیح نخلستان، رعایت اصول علمی و عوامل به زراعی در کاهش خسارت آن مؤثر است. در پژوهش حاضر اثر مدیریت صحیح نخلستان بر عارضه و برخی صفات کمی وکیفی میوه بررسی شد. برای این منظور در شهرستان های دشتستان و تنگستان یک هکتار باغ کبکاب با سابقه آلودگی قبلی انتخاب و هر باغ به دو قطعه نیم هکتاری، یک قطعه به عنوان شاهد و قطعه دیگر ب هعنوان تیمار تقسیم شد. در قطعه تیمار عوامل مدیریتی شامل شخم، حذف بر گهای خشک، تغذیه مناسب، آبیاری منظم، گرده افشانی با گرده یک پایه نر، تنظیم نسبت برگ به خوشه، تنک در مرحله گرد هافشانی و مبارزه با آفات، بیماری ها و عل فهای هرز و همچنین تکریب بر اساس اصول علمی و در قطعه شاهد این عملیا تها طبق عرف محل انجام شد. در قطعه تیمار در مرحله خلال (خارک) تمام خوش ه ها با کیسه های پارچه ای سفید رنگ پوشش داده شد. پس از وقوع عارضه در اواخر تیرماه تا اواسط مرداد ماه در هر قطعه ۱۰ درخت جهت یادداشت برداری ب هصورت تصادفی انتخاب و علام تگذاری گردید(هر درخت ب هعنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد). بنابراین آزمایش ۲سال با ۲ تیمار و ۱۰ تکرار انجام شد. پس از وقوع عارضه پوشش ها حذف ، شدت خسارت عارضه تعیی ن شد و سایر صفات در زمان برداشت انداز هگیری شد. داد ههاا با نرم افزار Spss تجزیه و میانگی نها با آزمون T مقایسه شدند. نتایج نشان داد مدیریت صحیح نخلستان در هر دو منطقه باعث کاهش شدت عارضه ، افزایش عملکرد، وزن و حجم میوه و نسبت گوشت به هسته گردید. اثر مدیریت صحیح بر رطوبت میوه در سطح ۱% آماری و بر کل مواد جامد محلول در سطح ۵% معنی دار شد. pH میوه تحت تأثیر نحوه مدیریت قرار نگرفت.