مقاله اثر مدیریت بقایای خاک ورزی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه ای در منطقه ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر مدیریت بقایای خاک ورزی و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه ای در منطقه ورامین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ورزی
مقاله ذرت
مقاله عملکرد
مقاله صفات فیزیولوژیک
مقاله مدیریت بقایا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی نیا منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقابیگی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی نیا آزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی در تابستان سال ۱۳۸۷ واقع در ایستگاه خاوه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین به صورت بلوک های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل بقایای گیاه گندم (Triticum aestivum L.) به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل: سوزاندن بقایا و عدم سوزاندن بقایا و خاک ورزی به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل: دیسک، شخم+ دیسک، و بدون خاک ورزی و نیتروژن به عنوان عامل فرعی فرعی در سه سطح شامل: عدم مصرف کود، مصرف کود برابر توصیه آزمایشگاه برابر با ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره و دو برابر توصیه آزمایشگاه برابر با ۴۰۰ کیلوگرم کود اوره) بودند. در این تحقیق صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، وزن خشک کل بوته در مرحله ۷ تا ۸ برگی و تاسل دهی، شاخص سطح برگ در دو مرحله ۷ تا ۸ برگی و تاسل دهی و عملکرد علوفه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر سطوح بقایای گیاهی بر صفات مورد آزمون در مرحله ۷ تا ۸ برگی تفاوت معنی داری را نشان ندادند. ولی اثر خاک ورزی بر روی صفات مذکور معنی دار بود. بیش ترین ارتفاع (۸۴٫۹۴۴ سانتی متر)، شاخص سطح برگ (۰٫۹۶۸۵۰) و وزن خشک کل بوته (۵٫۶۹۴۴ گرم در بوته) در مرحله ۷ تا ۸ برگی مربوط به تیمار بدون خاک ورزی بود. در مرحله تاسل دهی تنها شاخص سطح برگ در دو سطح بقایا (سوزاندن بقایا و عدم سوزاندن بقایا) تفاوت معنی دار داشتند و بیش ترین شاخص سطح برگ (۳٫۲۶۰۹۶) مربوط به تیمار حفظ بقایا است. بیش ترین شاخص سطح برگ (۴٫۱۳۶۳)، وزن خشک کل بوته (۹۰٫۱۰ گرم در بوته) و عملکرد علوفه ای (۶۱٫۸۸۹) مربوط به تیمار بدون خاک ورزی بود. بررسی اثر نیتروژن بر شاخص های رشد بیانگر آن است که با افزایش میزان کود تا ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار، ارتفاع، شاخص سطح برگ و وزن خشک کل بوته ذرت افزایش یافت و حداکثر عملکرد در مقدار ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد. بنابراین با توجه به نتایج می توان گفت روش بدون خاک ورزی در شرایط حفظ بقایای گندم مطلوب می باشد.