مقاله اثر مدیریت آبیاری و کمپوست آزولا بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر مدیریت آبیاری و کمپوست آزولا بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله برنج
مقاله تشت تبخیر
مقاله کمپوست آزولا
مقاله شاخص سطح برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرح دهر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: امیری ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر مدیریت آبیاری و کمپوست آزولا بر عملکرد، اجزای عملکرد و رشد برنج رقم هاشمی، آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. در این آزمایش ۳ مدیریت آبیاری (I1= شاهد با ۱۰۰% و I2، I3، به ترتیب آبیاری با ۸۰%و ۶۰% تبخیر از تشت تبخیرکلاس A) به عنوان عامل اصلی و مقادیر مختلف کمپوست آزولا در ۴ سطح (C1، C2، C3 و C4 به ترتیب بدون استفاده از کمپوست، ۴، ۸ و ۱۲ تن در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با کاهش مقدار آب آبیاری در سطح ۶۰% تبخیر از تشت تبخیر، شاخص برداشت، بیوماس کل و عملکرد دانه افزایش معنی داری داشت. اثر مقادیر مختلف کمپوست بر شاخص برداشت، بیوماس کل و عملکرد دانه، معنی دار بود. بیشترین مقدار عملکرد دانه برنج از مدیریت آبیاری ۶۰% تبخیر از تشت تبخیر، همراه با استفاده از ۸ تن در هکتار کمپوست آزولا به دست آمد. بیشترین مقدار تجمع ماده خشک کل محاسبه شده در مدیریت آبیاری با ۶۰ درصد تبخیر و کمپوست آزولا به مقدار ۸ تن در هکتار حاصل شد. حداکثر شاخص سطح برگ در مدیریت آبیاری به مقدار ۶۰ درصد و استفاده از کمپوست به میزان ۸ تن درهکتار حاصل شد.