سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی بسطامی – استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله واستادیار
سیدبهزاد طلایی طبا – استادیار،گروه مهندسی عمران، دانشگاه خمینی شهر
سیدسجاد صلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دا

چکیده:

دستگاه پله عنصری است که نقش بسزائی دررفتار سازه، خصوصاً رفتار لرزه ای آن درزمان زلزله ایفا می کند. باتوجه به ناکارآمدی آسانسور درحین و پس از زلزله، جهت تخلیه طبقات، اهمیت این قسمت از ساختمان چند برابر می شود. دراین زمان پلکان تنها عنصرارتباطی میان طبقات و وسیله فرار ساکنین وحشتزده ساختمان است. عدم بررسی دقیق رفتار پله و حتی مدلسازی آن در زمان محاسبات سازه ای توسط مهندسین محاسب کشورمان نکته ای قابل تامل می باشد.این امردرکشورهای معدودی همچون هندوستان که آئین نامه ساختمانی، محاسب را مجبور به مدلسازی سیستم پله و درنظر گرفتن اثرات آن می کند، رعایت می شود. در این مقاله سازه های ۶ طبقه مهاربندی شده با پله دوطرفه و همچنین سازه با قاب خمشی متوسط با پله ی دوطرفه در دو حالت با و بدون مدلسازی دستگاه پله بررسی گردیده است و میزان خطای عدم مدلسازی روی زمان تناوب اصلی، جابه جایی مرکز جرم طبقات، پیچش طبقات و نیروی ستونها بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر خطاهای بزرگ در برآورد میزان پیچش و جابجایی جانبی بویژه در ساختمانهای با قاب خمشی در حالت عدم مدلسازی دستگاه پله می باشد .