سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محهمدحسام شاهرجبیان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
کاظم مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز

چکیده:

به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر درصد جوان هزنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گوجه فرنگی در تنش شوری، آزمایش ی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با ۳ تکرار بر روی رقم کینگ استون در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. فاکتورها شامل شوری ( Nacl ) در سطوح ۰، ۴، ۸ و ۱۲ میلی موس بر سانتی متر و بذرها ی هیدروپرایمینگ شده در مدت زمان ( ۵، ۱۰ و ۱۵ ساعت) و بدون پرایمینگ (شاهد) بودند. نتایج نشان دهنده معنی دار بودن اثر تنش شوری بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه گردید. همچنین اثر مدت زمان هیدروپرایمینگ بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه معنی دار گردید. بهترین دوره زمانی مدت هیدروپرایمینگ در تیمار ۱۵ ساعت حاصل شد. در دوره ۱۵ ساعت همراه با تنش شوری صفر میلی موس اعمال هیدروپرایمینگ درصد جوانه زنی بذر و سایر صفات مربوط به آن به طور قابل توجهی بهبود یافته و در نتیجه آن یکنواختی در سبز شدن گیاهچ هها مشاهده گردید.