سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد سلمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
علی زمردیان – دانشیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن صفی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق اثر مدت زمان نگه داری بر روی خواص ویسکوالاستیک و مکانیکی میوه خرمالو رد شرایط محیطی بررسی شده است. به منظور بررسی خواص ویسکوالاستیک میوه خرمالو در طی نگه داری از آزمون استراحت تنش و برای بررسی خواص مکانیکی از آزمون نفوذ پذیری با استفاده از دستگاه آنالایزر بافت استفاده گردید. مدت زمان نگه داری در آزمون آسایش تنش ۴۸۰ ثانیه در نظر گرفته شد. برای بررسی ویژگی های ویسکوالاستیک میوه خرمالو از سه مدل رئولوژی ماکسول عموی، ناسین اویچ و پلگ استفاده شد. برای تعیین بهترین مدل نیز از شاخص ضریب تبیین (R2) استفاده گردید. خواص مکانیکی نیز شامل نیروی تسلیم، تغییر شکل تا نقطه تسلیم مدول الاستیسته ظاهری و انرژی تا نقطه تسلیم از نمودار نیرو تغییر شکل استخراج گردید. نتایج نشان داد که در طی نگه داری میوه خرمالو در شرایط محیطی مقدار تنش اولیه لازم برای ایجاد یک کرنش ثابت در میوه کاهش یافت بطوریکه میانیگین روز اول و اخر آن به ترتیب ۳۰/۱۷ و ۶/۰۶ نیوتن می باشد ولی زمان استراحت تنش در گستره ی ۳۱۲/۱ تا ۳۵۳/۹ ثانیه تقریبا ثابت باقی می ماند. از میان سه مدل استفاده شده مدل ماکسول با بیشترین ضریب تبیین ۹۹/۹ درصد بهترین مدل برای برازش داده های تجربی بود. در مورد خواص مکانیکی نیز میانگین روز اول و اخر به ترتیب ۱۳/۱۳ و ۲/۳۹ نیوتن برای نیرو در نقطه تسلیم، ۵/۵۲ و ۱۲/۶۱ میلیمتر برای تغییر شکل در نقطه تسلیم ۳۸/۳۸ و ۱۲/۲۳ ژول برای انرژی تا نقطه تسلیم ۶/۶۲ و ۰/۶۱ مگاپاسکال برای مدول الاستیسیته ظاهری بدست آمد.