سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور را
مصطفی هنرمندیان – کارشناس ارشد شناسایی ومبارزه با علفهای هرز-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
داود علی بیگی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرزدانشگاه آزاد اسل

چکیده:

به منظور بررسی اثر مخلوط کودزیستی ازوسپریلیوم و ازتو باکتر بر عناصر معدنی موجود در برگ کلزا (کود زیستی نیتروکسین) آزمایشی در سال زراعی۸۸-۸۷در شهرستان بهبهان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار که جمعاً ۲۴ کرت آزمایشی بود . اجرا گردید و صفاتی از قیبل عملکرد، درصدروغن، نیتروژن موجود در برگ ، فسفر، روی، بر،منگنز و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری بانرم افزارSAS و آنالیز میانگین با آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح ۵% مقایسه شدند . نتایج نشان داد که اثرات نیتروکسین بر عملکرد دانه، درصد روغن ، فسفر، نیتروژن، روی، بر و همچنین پتاسیم در سطح احتمال ۱% معنی داربود ولی اثر نیتروکسین بر منگنز، اختلاف معنی دار نشد. اثر نیتروکسین بر ارقام مورد بررسی اختلاف معنی دار برصفات عملکرد،درصد روغن، نیتروژن، فسفرو روی در سطح احتمال ۱% داشت ولی در عناصر بر ، منگنز و پتاسیم % اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج اثرات متقابل نشان داد که تنها درصد روغن دانه در سطح احتمال ۱ و عنصر فسفر در سطح احتمال ۵ % معنی دار شدند