سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس آبین – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه بیرجند
سید وحید اسلامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحل هی جوانه زنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک، بذور دو توده ی شیرتیغک از دو منطقه ی اهواز و بیرجند با خصوصیات اقلیمی کاملاً متفاوت جمع آوری شده و دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملآ تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. سطوح شوری شامل غلظت های ۰، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰، ۱۶۰، ۲۴۰ و ۳۲۰ میلی مولار کلرور سدیم و سطوح خشکی شامل پتانسیل های اسمزی ۰، ۰/۱-، ۰/۲-، ۰/۴-، ۰/۶-، ۰/۸- و ۱- مگاپاسگال بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در تنشهای شدید شوری وخشکی صفات مورد بررسی شامل: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و بنیه ی گیاهچه کاهش بسیار معنی داری (P 0/01) ≥ پیدا کردند. بر اساس مدل لجستیک برازش داده شده، غلظتی از نمک و همچنین سطحی از تنش خشکی که برای ممانعت ۵۰ درصدی حداکثر جوانه زنی در توده ی اهواز لازم بود، به مراتب بیشتر از توده ی بیرجند بود. نتایج این آزمایش حاکی از مقاومت بیشتر توده ی اهواز به تنش شوری و خشکی نسبت به توده ی بیرجند بود و لذا مشخص گردید که محیط گیاه مادری اثر قابل ملاحظ های بر خصوصیات جوانه زنی بذور شیرتیغک داشته و بایستی در برنامه ریزی های مدیریت و کنترل این علف هرز مد نظر قرار بگیرد.