سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم فلامرزی – باشگاه پژوهشگران جوان دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی
عنایت اله تفضلی – استاددانشگاه شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
شهرام فلامرزی – جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین

چکیده:

یکی از راه های بهینه سازی فرایند تولید افزایش میزان محصول درواحد سطح است با توجه به جایگاه لیمو آب در بین میوه های مورد استفاده این آزمایش برای بررسی اثر ZnSO4 و KNO3 و ۲,۴-D و برهمکنش این مواد برخواص کمی و کیفی میوه لیمو آب در قالب طر ح بلوک های کامل تصادفی ازمایش فاکتوریل در ۹ تیمار و ۴ تکرار انجام گرفت بدین منظور ۲,۴-D درغلظت های صفرف ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر KNO3 درغلظتهای صفر و ۲ درصد و سولفات روی درغلظتهای صفر و ۰/۳ درصد بصورت محلول پاشی بکاربرده شد براساس تاریخ ۲,۴-D در غلظتهای مختلف به همراه KNO3 درصد آب میوه را بطور معنی دار افزایش داد طول و قطر میوه در تیمار ۲,۴-D در غلظت های ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر به تنهایی و در غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر به همراه KNO3 افزایش یافت. همچنین بیشترین اسیدیته در تیمار سولفات روی در غلظت ۰/۳ درصد بدست آمده و همه تیمارهای توفوردی و سولفات روی باعق افزایش درصد مواد جامد محلول شدند.