سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا اسفرم – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه
حسن نورافکن – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه
ناصر نظری – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه

چکیده:

با توجه به اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه تولیدات صنعتی از جمله کودهای شیمیایی، روز به روز به اهمیت توجه به کشاوزی پایدار افزوده می شود. برای مقابله با مصرف بالای کودهای شیمیایی، کود دهی به روش محلول پاشی توصیه می شود. بر این اساس، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و هر تکرار شامل پنج گلدان بر روی نعناع فلفلی صورت گرفت. تیمارها شامل غلظت های مورد استفاده کود ماکرو در سه سطح ( ۵ / ۲ ، ۵ ، ۱۰ گرم بر لیتر) و کود میکرو در سه سطح ( ۳ ، ۶ ، ۱۲ میلی لیتر بر لیتر) و محلول پاشی با آب (شاهد مثبت) و بدون محلول پاشی (شاهد منفی) بودند. کودهای مورد نظر به صورت محلول پاشی در چهار مرحله انجام گرفت. در پایان آزمایش، ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، کلروفیل، تعداد و بلندترین استولون، تعداد شاخه های جانبی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تعداد شاخه های جانبی، تعداد استولون، میزان کلروفیل، بلندترین استولون، وزن تر اندام هوایی و بلندترین ریشه تفاوت معنی داری دارند ولی در ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه غیرمعنی دار بود.