سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سارا رضی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
ناهید نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
اعظم صدیقی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
منصور غلامی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

این پژوهش به منظور تعیین اثر محلول پاشی کلرید کلسیم ۴ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۵ روز پس از تمام گل با غلظت های ۰ و ۰/۳ و ۰/۶ درصد بر خصوصیات کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم کوئین الیزا انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در هر تیمار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تأثیر محلول پاشی بوته ها با کلرید کلسیم در طول دوره پرورش و هنگام برداشت بر وزن تک میوه، عملکرد کل بوته، درصد میوه های بد شکل، میزان کلسیم برگ و میوه، سفتی و مواد جامد محلول میوه معنی دار شد و تأثیر آن بر صفات پی اچ آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، میزان آنتوسیانین، میزان ویتأمین ث و درصد ماده خشک میوه معنی دار نبود. پس از چهار روز نگهداری میوه ها در دمای اتاق اثر محلول پاشی بر سفتی بافت، درصد پوسیدگی، درصد تلفات آب، مواد جامد محلول میوه معنی دار شد. اما بر میزان آنتوسیانین، پی اچ، میزان ویتأمین ث میوه و اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار نبود. غلظت ۰/۶ درصد کلرید کلسیم بیشترین تأثیر را در افزایش کمیت، کیفیت و نگهداری خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم کوئین الیزا داشت.