سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه شیخ بگلو – کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح
مهدی تاجبخش شیشوان – استاد، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
رئوف سیدشریفی – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح

چکیده:

مطالعات اندکی بر روی اثرات نانو مواد در کشاورزی انجام شده است. به این منظور، آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه جهت بررسی اثرات محلول پاشی سطوح مختلف نانو اکسید آهن (۰، ۲۵/۰، ۵/۰، ۷۵/۰ و ۱ گرم بر لیتر) بر میزان عناصر معدنی دانه سویا اجرا شد. تجزیه رگرسیون صفات مورد مطالعه نشان داد که اثر محلول پاشی سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر میزان عناصر آهن، منیزیم، کلسیم و فسفر دانه سویا معنی دار بود. نتایج نشان داد که محلول پاشی با تیمار ۷۵/۰ گرم بر لیتر نانو اکسید آهن اثر مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بر افزایش میزان عناصر معدنی (آهن، منیزیم، کلسیم و فسفر) دانه سویا در مقایسه با تیمار شاهد داشت.