سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امین فرج پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – دانشیار فیزیولوژی علفهای هرز دانشگاه گیلان
محمدنقی صفرزاده – استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمد فرضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روند تغییرات شاخص محتوای کلروفیل پتانسیل اسمزی و محتوای نسبی آب برگ لوبیا، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در شهر رشت به مرحله اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای ۵۰ و ۶۰ درصد حجمی متانول به همراه یک ،۴۰ ،۳۰ ،۲۰ ، کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. محلول های ۱۰ تیمار شاهد (بدون مصرف متانول) تیمارهای مختلف آزمایش را تشکیل دادند. محلول پاشی بوتههای لوبیا با محلول- های متانول، ۳ بار طی فصل رشد و با فاصله ۱۰ روز از یکدیگر و همزمان با رشد غلافهای لوبیا انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که محلول پاشی بوتههای لوبیا با محلول ۳۰ درصد حجمی متانول اثر معنیداری نسبت به سایر تیمارها بر شاخص محتوای کلروفیل، پتانسیل اسمزی و محتوای نسبی آب برگ ها داشت