سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین فرجپور – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه گیلان،
جعفر اصغری – دانشیار فیزیولوژی علفهای هرز دانشگاه گیلان
محمدنقی صفرزاده – استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمد فرضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روند تغییرات شاخص محتوای کلروفیل برگ لوبیا، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در شهر رشت به مرحله اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. ۵۰ و ۶۰ درصد حجمی متانول به همراه یک تیمار شاهد (بدون مصرف متانول) ،۴۰ ،۳۰ ،۲۰ ، محلول های ۱۰ تیمارهای مختلف آزمایش را تشکیل دادند. محلول پاشی بوتههای لوبیا با محلولهای متانول، ۳ بار طی فصل رشد و بافاصله ۱۰ روز از یکدیگر و همزمان با رشد غلافهای لوبیا انجام گرفت. اندازهگیری شاخص محتوای کلروفیل برگ توسط دستگاه کلروفیلمترSPAD502 در زمانهای ۱ روز قبل و ۱ ۴ و ۷ روز بعد از هر محلولپاشی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که محلولپاشی بوتههای لوبیا با محلول ۳۰ درصد حجمی متانول اثر معنیداری نسبت به سایر تیمارها بر شاخص محتوای کلروفیل برگ داشت.