سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا جبارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد قایمشهر
محمد نقی صفرزاده – استاد یاردانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عبدالطیف قلی زاده – استادیار دانشگاه آزاد قایمشهر
محمد حسین اسیمی – کارشناس مسئول زراعت مرکز تحقیقات توتون رشت

چکیده:

به منظور بررسی اثر متانول بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه توتون ، آزمایش فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی با ۱۸ تیمار در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ هجری شمسی درمرکز تحقیقات توتو ن رشت اجرا شد .در این آزمایش فاکتور اول زما ن مصرف متانول در ۳سطح شامل محلول پاشی در صبح (۸-۱۰) ظهر (۱۲-۱۴) و غروب (۱۷-۱۹) وفاکتور دوم مقدار مصرف متانول در ۶ سطح شامل مقادیر مصرف ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصدحجمی متانول بوده است که در فصل رشد ۳ بار با فواصل ۲۰ روز یکبار بر روی قسمت های هوایی بوته های توتون اسپری شد ..که صفاتی نظیر کلروفیل برگ در پابرگ ،کمر برگ ،لچه برگ وآب نسبی در پابرگ،کمر برگ ولچه برگ اندازه گیری شد. در تجزیه واریانس شاخص محتوای کلروفیل تیمارها در سطح ۱ درصد در تیمارهای پا برگ،کمر برگ ولچه برگ در زمان های مختلف محلول پاشی ومقادیر مختلف متانول معنی دار شد.بطوری که پس از هر بار محلول پاشی میزان غلظت کلروفیل در برگ های پا برگ ، کمر برگ ولچه برگ افزایش یافت . در تجزیه واریانس شاخص محتوای آب نسبی برگ گیاه تیمارها در سطح ۱ درصد در تیمارهای پا برگ،کمر برگ ولچه برگ در مقادیر مختلف متانول معنی دار شد.بطوری که پس از هر بار محلول پاشی میزان آب نسبی در برگ های پا برگ و کمر برگ افزایش یافت.