سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابوذر بهرام نژاد – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد جیرفت
سید محمد روحانی – گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

زردآلو نقش مهمی در صنعت میوه کاری ایران ایفا می کند. افزایش عملکرد و کیفیت محصول یکی از فاکتورهای مهم در تولید اقتصادی زردآلو می باشد. به منظور ارتقاء خواص کمی و کیفی این محصول تأثیر چند عنصر غذایی روی صفات کمی و کیفی زردآلو بررسی شد. تأثیر محلول پاشی تیمارهای تغذیه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار بررسی گردید. در این آزمایش تیمار های آهن، روی، آهن و روی، NPK، ترکیب آهن، روی و NPK و آب در اواخر فروردین اعمال گردید. طول شاخه، میانگین قطر میوه، وزن تر، وزن خشک و میزان کلرفیل برگ تفاوت معنی داری را نشان دادند ب هطوری که NPK بیشترین تأثیر را در افزایش صفات طول شاخه، میانگین قطر میوه، روی و آهن به ترتیب بیشترین اثر را در افزایش وزن تر و خشک و میزان کلرفیل برگ داشتند.