سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل لولایی – کارشنا س ارشد علوم باغبانی-گلستان
محمدکاظم سوری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس گروه باغبانی
حسین فریدونی – کارشناس ارشدگروه باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان
مرجان آشوری – کارشنا س ارشد علوم باغبانی جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

در این تحقیق محلول‌پاشی با سولفات پتاسیم و ایسد بوریک در بهار ۱۳۸۹ روی پرتقال رقم تامسون در باغ تحقیقاتی در گرگان انجام گرفته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد که در آن از سه سطح سولفات پتاسیم (۰، ۱ و ۲ درصد) و اسید بوریک در سه سطح ( ۰، ۵/۰ و ۱ درصد) در سه تکرار انجام شد. محلول‌پاشی در بهار قبل از باز شدن جوانه‌های گل انجام گرفت. نتایج نشان داد که تیمار۹ (سولفات پتاسیم ۱% و اسید بریک ۰۵/۰ % ) بیشترین میزان مواد جامد محلول ، وزن و تعداد و در نهایت عملکرد درخت را به همراه داشت. این تیمار بیش‌ترین میزان وزن میوه و تعداد میوه در درخت و بیش‌ترین تأثیر را بر افزایش غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ در مقایسه با شاهد داشته است. در تیمار ۸ (سولفات پتاسیم ۱% و اسید بریک ۰/۱ %) بالاترین میزان بور برگ و تیمار ۶ (سولفات پتاسیم ۲ و اسید بریک ۰۵/۰ %) بالاترین میزان پتاسیم برگ مشاهده شده است.