سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پازکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه زراعت و اصلاح نباتات تهران
رضا منعم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه زراعت و اصلاح نباتات تهران
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تغییرات اقلیمی نقشقابل توجهی در میزان برموجود در خاک دارد بمنظور ارزیابی محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک بردرصد روغن و عملکرد روغن ارقامپاییزه کلزا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید که در آن محلول پاشی عنصر بور از منبع اسید بوریک در سه سطح شامل : صفر، ۱/۵ ، ۳ درهزار و رقم در سه سطح شامل: SLM046 ، Modena و Licord در نظر گرفته شد نتایج حاصل از آزمایش نشان داد از نظر صفات ذکر شده بین ارقام سطوح محلول پاشی بور و اثر متقابل آنها تفاوت معنی داری مشاهده گردید بصورتی که رقم Licordبا ۴۰/۶۱ درصد و ۱۶۰۷/۵۹ کیلوگرم درهکتار بیشترین و رقم SLM046 با ۳۷/۸۳ درصد و ۱۱۹۱/۵۴ کیلوگرمدرهکتار کمترین میزان متوسط درصد روغن و عملکرد روغن دانه را در ۳ سطح محلول پاشی سطح بور تولید نمود.