سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره اناری انارکی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو نیمه وقت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
نسیم خونساری فرد – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مریم ریاحی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر بور بر طول عمر پس از برداشت ۲رقم گل شاخه بریده رز ( Yellow finess (F و ( Keano( K در مرکز آموزش وتحقیقات گلخانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مورد بررسی قرار گرفت . بور با غلظت یک در هزار هر ۱۴ روز یک بار بر روی دو رقم مذکورمحلول پاشی، و گروه کنترل با آب مقطر تیمار گردید. در یک فاصله زمانی ۱۰ روزه که هر تیمار حداقل یک گل تولید کند ، گلها را برای ارزیابی پارامتر های پس از برداشت به محیط آزمایشگاه انتقال داده و پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان می دهد ، تغییر رنگ در رقم k دیرتر از رقم f انجام گرفته ولی از جهت طول عمر یکسان بودند و بور بر تغییر رنگ و طول عمر پس از برداشت دو رقم مورد آزمایش اثر نداشته است