سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پگاه صیادامین – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا شهسوار – استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

زیتون به عنوان یک محصول تجاری در اکثر نقاط ایران به ویژه استان فارس کشت و کار می شود. رقم شنگه در این منطقه با مشکلاتی نظیر سال آوری، کیفیت پایین محصول و کم بودن عمق خاک زراعی مواجه است. بنابراین پژوهشی برای بررسی اثر محاول پاشی اسید بوریک و سولفا تروی با غلظ تهای صفر، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر و اوره با غلظ تهای صفر، ۵۰۰۰ و ۷۵۰۰ میلی گرم در لیتر بر صفات کمی میوه (نسبت وزن تر یا خشک گوشت به هسته، قطر و طول هسته) در طی ۲ سال به اجرا در آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که بیش ترین طول و قطرهسته به ترتیب در تیمار اوره در ۷۵۰۰ میلی گرم بر لیتر به تنهایی و سولفات روی در ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر به همراه اسیدبوریک در همین غلظت و اوره در ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر بود . بیش ترین نسبت وزن تر و خشک گوشت به هسته به ترتیب در تیمارهای اوره در ۷۵۰۰ میلی گرم بر لیتر به تنهایی و ۲۰۰۰ میلی گرم ب رلیتر سولفات روی به همراه اسیدبوریک در همین غلظت و اوره در ۷۵۰۰ میلی گرم بر لیتر دیده شد.