سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ریحانه عارف نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

محلول پاشی قبل از برداشت گل های بریده با تنظیم کننده های رشد می تواند کیفیت و عمر گلجایی را افزایش دهد. در این پژوهش، اثر محلول پاشی برگی سوسن شرقی با بنزیل آدنین روی کیفیت در زمان برداشت و ماندگاری گل ها بررسی شد. گل ها در سیستم کشت هیدروپونیک پرورش داده شدند و سپس در دو مرحله نموی یعنی آغاز غنچه دهی و مرحله دوم پس از رشد غنچه، اما قبل از رنگ گیری با غلظت های مختلف بنزیل آدنین ( ۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که طول گل، قطر گل، ارتفاع زایشی، عمر گلجایی و وزن تر گل ها تحت تاثیر تیمار هورمونی قرار گرفتند. بیشترین قطر گل و ارتفاع زایشی وزن تر اولیه با محلول پاشی برگی ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین دیده شد، اما بالاترین طول برگ با محلول پاشی ۷۵ پی پی ام بنزیل آدنین در هر دو مرحله نموی بهدست آمد. در مجموع، نتایج نشان داد که محلول پاشی قبل از برداشت گل های سوسن شرقی با سایتوکنین ها می تواند ماندگاری و کیفیت گل ها را در زمان برداشت افزایش دهد.