سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
سارا رضی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
منصور غلامی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید بوریک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم کوئین الیزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در هر تیمار انجام گرفت. تیمارها شامل غلظت های ۰ و ۰/۰۵ و ۰/۱ اسید بوریک در زمان های تمام گل، ۱۴ و ۲۸ روز پس از تمام گل بکار برده شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که تأثیر محلول پاشی بوته ها با اسید بوریک در طول دوره رشد و هنگام برداشت بر وزن تک میوه، عملکرد کل بوته، درصد میوه های بد شکل، میزان بر در برگ و میوه، سفتی و مواد جامد محلول میوه معنی دار شد و تأثیر آن بر صفات پی اچ آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، میزان آنتوسیانین، میزان ویتأمین ث و درصد ماده خشک میوه معنی دار نبود. پس از چهار روز نگهداری میوه ها در دمای اتاق اثر محلول پاشی بر سفتی بافت، درصد پوسیدگی، درصد تلفات آب، مواد جامد محلول میوه معنی دار شد. اما بر میزان آنتوسیانین، پی اچ، میزان ویتأمین ث میوه و اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار نبود. نهایتاً محلول پاشی با غلظت ۰/۱ درصد بهترین تیمار بود که سبب افزایش کمیت، کیفیت و نگهداری خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم کوئین الیزا شد.